1 2 3

پیغام خطا

اگر شما هم صاحب وبسایت هستید به راحنی می توانید تبلیغات سایت های خود را یکجا مدیریت کنید. ابتدا وبسایت های خود را معرفی نمایید.

سپس موقعیت های سایت های خود را تعریف نمایید و به ازای هر کدام کدی دریافت کنید و در سایت خود قرار دهید.

حال می توانید به راحتی در هر یک از موقعیت های سایت خود تبلیغات متنی و تصویری و انیمیشنی خود را قرار دهید و کامل آنها را تحت کنترل بگیرید.